..

Junta de Accionistas de Valencia Basket Club, S.A.D. 
30/10/2017

Es convoca els accionistes d'esta societat a la Junta General Ordinària, que tindrà lloc en el Pavelló de la Font de Sant Lluís, siti en l'avinguda Germans Maristes, sense número de València, el dia 30 de novembre de 2017, a les díhuit hores, en primera convocatòria i, si és el cas, l'endemà, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que comprenen el següent Orde del dia 

Primer.- Examen i aprovació, si és el cas, de la gestió social, comptes, informe de gestió, aplicació de resultats i, si és el cas, adopció d'acords respecte d'això, referit tot això a l'exercici tancat a 30 de juny de 2017. 

Segon.- Aprovació del pressupost per a la temporada 2017/2018. 

Tercer.- Reelecció o cessament i nomenament de membres del consell d'administració. 

Cuart.- Determinació del nombre de membres components del Consell d'Administració.

Quint.- Nomenament, o si és el cas, reelecció dels auditors de comptes de la societat.

Sext.- Facultar per a l'execució del que acorda. 

Septim.- Aprovació de l'Acta de la Junta General. 

Es fa constar expressament el dret que correspon als accionistes d'obtindre de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General, així com l'informe d'auditoria. València, 29 d'octubre de 2017.- El President del Consell d'Administració, D. Vicente José Solá Sanz.


TAGS: