Junta General d'Accionistes

Junta General d'Accionistes
23/10/2018

VALENCIA BASKET CLUB, S.A.D.


Es convoca els accionistes d'esta societat a la Junta General Ordinària, que tindrà lloc en el Pavelló de la Font de Sant Lluís, siti en l'avinguda Germans Maristes, sense número de València, el dia 24 de novembre de 2018, a les dèsset hores i trenta minuts, en primera convocatòria i, si és el cas, l'endemà, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que comprenen el següent Orde del dia


Primer.- Examen i aprovació, si és el cas, de la gestió social, comptes, informe de gestió, aplicació de resultats i, si és el cas, adopció d'acords respecte d'això, referit tot això a l'exercici tancat a 30 de juny de 2018.


Segon.- Aprovació del pressupost per a la temporada 2018/2019.


Tercer.- Reelecció o cessament i nomenament de membres del consell d'administració.


Cuart.- Determinació del nombre de membres components del Consell d'Administració.


Quint.- Facultar per a l'execució del que acorda. Sexto.- Aprovació de l'Acta de la Junta General. Es fa constar expressament el dret que correspon als accionistes d'obtindre de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General, així com l'informe d'auditoria.València, 23 d'octubre de 2018.- El President del Consell d'Administració, D. Vicente José Solá Sanz


TAGS: